Spread the love

Loading

สถานที่น่าเที่ยว อำเภอเมืองพิจิตร ห้ามพลาด

บึงสีไฟ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป บึงสีไฟถือได้ ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร มีสิ่งที่ น่าสนใจ

ศาลหลักเมือง

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคาร ๒ ชั้น คือ ด้านบนเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ส่วน ด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรบอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อปู่”

วัดมหาธาตุ

เป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่ กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่า ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ น่านเก่า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณ สถานของวัดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา ภายในมีพระเครื่อง ชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกลักลอบขุดค้นไป ด้านหน้าพระ เจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหารเก้าห้อง ด้านหลังพระเจดีย์ เป็นพระอุโบสถ มีใบเสมา ๔ มุม ส่วนหลังคาถูกต้นไม้ ล้มทับหักลงมาโดนองค์พระ ปัจจุบันเหลือแต่ฐานอิฐ สูง กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ บริเวณใต้เนินดินส่วนวิหารได้พบสิ่งก่อสร้าง ๒ ยุค คือ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา บริเวณโดยรอบพบเจดีย์ รายจํานวนมากและแนวกำแพงขนาดใหญ่

วัดนครชุม

เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัย มีอายุราว ๘๐๐ ปี ด้านตะวันออกมีพระอุโบสถเก่าแก่มาก ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน เครื่องบนเป็นไม้โดยใช้สลักไม้ น แทนตะปู มีช่องระบายลมแทนหน้าต่าง พระอุโบสถ หลังนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรก่อน อัญเชิญไปวัดท่าหลวง ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธ รูปขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ศิลปะสุโขทัยซึ่งเป็นพระ ประธานในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อน

วัดหัวดง

หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ผูกพัทธสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ มีพื้นที่ ๔๐ ไร่ สิ่งที่น่าสนใจ คือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้พบพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินขนาดหน้า ตักกว้าง ๕ นิ้ว เนื้อนวโลหะ (ทองเหลือง) แทรกขึ้น มาที่ต้นอินทนิลซึ่งมีอายุประมาณ ๒๐ ปีเศษ หลวง พ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีประชาชนเคารพ นับถือเป็นจํานวนมาก

อำเภอตะพานหิน พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท

เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๓๐ เมตร แท่นสูง ๔ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๑๓ นับเป็นพระพุทธรูปที่มี พุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของ จังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์ พระเหลืองอร่ามแต่ไกล ทางเข้าวัดอยู่บริเวณเชิง สะพานแม่น้ำน่าน

วัดพระพุทธบาทเขารวก

หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลุม ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งจำลองมาจาก วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และมีพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์โง่น โสรโย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเคย จำพรรษาอยู่ ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างพระพุทธวิโมกข์ปาง สมาธิ มอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจาก ๆ นี้ยังมีกลองที่ทำด้วยไม้ประดู่ใหญ่มากมีชื่อว่า กลอง นันทเภรีศรีราชรุกโข มโหระทึกมฤคทายวัน ชันฤา โลก และรูปปั้นฤาษีอายุ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี สร้างด้วย หินศิลาแลงจากลุ่มแม่น้ำเขิน มีสวนสัตว์ขนาดเล็กซึ่ง มีสัตว์หลายชนิดให้ชมและศึกษาหาความรู้อีกด้วย

อำเภอทับคล้อ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

ซอยเทศบาล ทับคล้อ ๕ ตำบลทับคล้อ ภายในมีสถานที่ปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและ เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพระตำหนักรับรอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

อำเภอโพทะเล วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน

เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจ ภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์ นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริง ของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทย ทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำพรรษา อยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่างจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑, ๐๘ ๙๘๕๖ ๙๑๙๒

อำเภอบางมูลนาก วัดห้วยเขน

ตำบลห้วยเขน อยู่ห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก-วังงิ้ว ในวัด มีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ ภาพ เรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพของเก่าโบราณที่ยังไม่มีการ ตกแต่งเพิ่มเติมใด ๆ

วัดท่าช้าง

ตำบลเนินมะกอก อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตร ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อหินเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมือง พระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย

วัดสำนักขุนเณร

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิจิตร ที่สร้างเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ มี ความร่มรื่น มีพระเกจิอาจารย์ คือ หลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต (เทพเจ้าวาจาสิทธิ์แห่งวัดสำนักขุนเณร) เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเป็น พระรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเงิน และหลวงพ่อเดิม ซึ่ง หลวงพ่อเขียนได้มรณภาพด้วยวัย ๑๐๘ ปี เป็น เกจิที่มีชื่อเสียง มีความศักดิ์สิทธิ์ มีปาฏิหาริย์ทาง แคล้วคลาด เมตตามหานิยม ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมี ผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้มิได้ขาด นับได้ว่าหลวง พ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัย และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ เป็น พระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐานด้วย และมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *