Spread the love

Loading

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

หอพระพุทธสิหิงค์

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง เดิมเป็นหอพระตั้งอยู่บริเวณจวนเจ้าเมือง ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ภายในแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์ มีลักษณะพระพักตร์กลม ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ส่วนด้านหลังหอใช้เป็นที่ไว้พระโกศ และโกศของต้นตระกูล ณ นคร ปัจจุบันพระพุทธ สิหิงค์ในประเทศไทยมีอยู่ ๓ องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ ล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ วัดพระ สิงห์จังหวัดเชียงใหม่ และหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัด นครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าสักการะบูชา วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

หอพระอิศวรและเสาชิงช้า

ถนนราชดำเนิน เป็น โบราณสถาน ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐาน โยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์ เช่น เทวรูป ศิวนาฏราช พระอุมา และพระพิฆเนศ ทางด้าน ใต้เป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า เคยใช้ในพิธียัมปวายและ ตรีปวายของพราหมณ์ ถูกยกเลิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยจำลองแบบมาจากเสาชิงช้าในกรุงเทพมหานคร หอพระอิศวรแห่งนี้ เป็นที่จัดงานประเพณีแห่นาง ดานช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี มีการแสดงแสง สี เสียง เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

กำแพงเมืองเก่า

อยู่ถนนราชดำเนิน ซ่อมขึ้นใหม่ ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการ บูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ขนานไปกับ คูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือหรือประตูชัยศักดิ์ ไป ทางตะวันออกยาว ๑๐๐ เมตร และในพ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ บูรณะเพิ่มเติมเป็นแนวขนานกับคูเมือง ทางทิศตะวัน ตกยาว ๑๕๐ เมตร

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

อยู่ถนนราชดำเนิน ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นที่ ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบคล้ายศิลปะ ศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมชาลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบ ด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหม เมือง และศาลพรบันดาลเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียน ทอง ได้มาจากภูเขายอดเหลืองในนครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่ บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการ แกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่าย มหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในภาคใต้ และ นครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ถนนราชดำเนิน ตำบล ในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ตามตำนาน พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชกล่าวว่า เจ้าชายธนท กุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรม ธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์ องค์เล็ก ๆ เป็นที่หมายไว้ ในปีมหาศักราช ๑๐๙๘ (พ.ศ.๑๗๑๙) พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้าง เมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมก่อสร้างเจดีย์องค์ ใหม่ เป็นเจดีย์ทรงลังกา สูง ๕๕.๗๘ เมตร (กรม ศิลปากรบูรณะปลียอดทองคำเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘) จาก ฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด สูง ๖.๘๐ เมตร ใช้ ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ

วัดวังตะวันตก

ถนนราชดำเนิน ตามประวัติกล่าว ว่าเมื่อครั้งเจ้าจอมมารดาปรางประทับอยู่ที่วัง โปรด ให้ปรับปรุงพื้นที่ตรงข้ามวังซึ่งเป็นป่าขี้แรด ให้เป็น อุทยานวังตะวันตก ครั้นเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นชีพ ตักษัยลง เจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็นบุตร ได้ใช้สถาน ที่แห่งนี้เป็นที่ปลงพระศพและสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวัด วังตะวันตก คู่กับวังตะวันออก ภายในบริเวณวัดมีกุฏิ ทรงไทยหรือกุฏิร้อยปี เป็นกุฏิไม้ทรงไทย เรือนเครื่อง สับ ๓ หลัง มีหลังคาจั่ว แต่ละหลังคาคลุมเชื่อมต่อ กัน ตัวเรือนฝาปะกัน ตามประตูหน้าต่างและช่องลม ประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ในพ.ศ. ๒๕๓๕ สมาคมสถาปนิกสยาม คัดเลือกกุฏิ วัดวังตะวันตก ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม

อำเภอขนอม กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด

ตำบลท้องเนียน มีพื้นที่ต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น แหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน ชาวบ้านประกอบ อาชีพประมง วิถีชีวิตเรียบง่าย เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ของชุมชน คือ มีสะพานไม้ที่ยื่นลงกลางทะเลเพื่อ ใช้เป็นท่าเรือประมงและท่าเรือท่องเที่ยวสำหรับชม โลมาสีชมพู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น คว้า กุ้งมือเปล่า เก็บสาหร่ายข้อ ทานอาหารพื้นถิ่นในถ้ำ สอบถามข้อมูล กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนอ่าวเตล็ด โทร. ๐๙ ๘๔๖๘ ๓๘๔๒

หาดในเพลา

อยู่ทางใต้สุดของอ่าวขนอม ลักษณะ หาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา หาดทราย ขาวสะอาด สามารถเล่นน้ำได้ มีที่พักและร้านอาหาร ให้บริการ

หาดสิชล

ชาวท้องถิ่นเรียกว่า หัวหินสิชล เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานาน บริเวณชายหาดเป็นแนว หิน ไปจนจรดหาดทรายโค้งเหมาะแก่การเล่นน้ำ มี ที่พักและร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

หาดหินงาม

บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินกลม มีสีสันสวยงามจนเป็นที่มาของชื่อหาด มีทัศนียภาพ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ตลอดแนวชายหาด สามารถลงเล่น น้ำได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว

น้ำตกสี่ขีด

บริเวณคลองท่าโคก เป็นน้ำตกเกิดจากเขา หินปูน ธารน้ำมีสีเขียวมรกต มีแอ่งน้ำกว้าง สามารถ ลงเล่นน้ำได้ บริเวณน้ำตกสวยงาม ร่มรื่น

อำเภอนบพิตา จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก หรือ ทะเล หมอกกรุงชิง

บ้านบางนบ ตำบลกรุงชิง คำว่า “กรุง ชิง” มาจากชื่อต้นชิง เป็นพืชตระกูลปาล์มที่พบมาก ในแถบนี้ ส่วน “เขาเหล็ก” มาจากบริเวณนี้เคยเป็น เหมืองแร่มาก่อน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่น ชอบธรรมชาติ ชมทะเลหมอกตอนเช้า สามารถชม ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติ เขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานั้น จึงทำให้ทะเล หมอกกรุงชิงล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภท องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว สอบถาม ข้อมูล ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวกรุงชิง โทร.๐๘ ๗๒๖๘ ๒๗๘๗

น้ำตกกรุงชิง

ตำบลกรุงชิง เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ สภาพพื้นที่ของ กรุงชิงเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ อยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติเขาหลวง น้ำตกมีขนาด ๗ ชั้น ลดหลั่นตาม ความสูงลงมา คือ หนานมัดแพ หนานปลิว หนานจน หนานโจน หนานต้นตอ หนานวังเรือบินและหนานฝน เสน่หา ซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามที่สุด การเข้าชมน้ำตกกรุง ชิงต้องเดินเท้าเข้าไปจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกกรุงชิง ถึงตัวน้ำตกระยะทาง ๔ กิโลเมตร เส้นทางผ่านป่าดิบชื้นแน่นทึบ เต็มไปด้วยพืชพรรณ แปลกตา สอบถามข้อมูล อุทยานแห่งชาติเขาหลวง โทร. /โทรสาร ๐ ๗๕๓๐ ๐๔๙๔, ๐ ๗๕๔๖ ๖๑๐๘

วัดเขาขุนพนม

ตำบลบ้านเกาะ ห่างจากพระ ตำหนักเมืองนคร ๑ กิโลเมตร มีความสำคัญทาง ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมาพำนักและถือศีลในถ้ำ แห่งนี้ ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำทิพย์โบราณ เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ถวายแด่พระเจ้าตากสิน ไว้ใช้ส่วนพระองค์ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ๒๕๐ ขั้น ภายในถ้ำมีกำแพงก่ออิฐถือปูน และใบเสมาเช่นเดียว กับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้น ประดับ เครื่องลายครามจีน มีพระพุทธรูปสำริด ๓o องค์ และพระพุทธบาทสำริด

น้ำตกอ้ายเขียว หรือ น้ำตกในเขียว

หมู่ที่ ๕ ตำบล ทอนหงส์ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากคลองในเขียว มีความ ยาวของลำน้ำประมาณ ๑๐๐ ชั้น ไหลจากหน้าผา สูง ทางอุทยานฯอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้ ๙ ชั้น คือ หนานช่องไทร หนานบังใบ หนานไม้ไผ่ หนานเสือ ผ่าน หนานบุปผาสวรรค์ หนานหินกอง หนานหัวช้าง หนานไทรกวาดลานและหนานฝาแฝด เหมาะสำหรับ ครอบครัว เพราะระดับน้ำไม่ลึก ปลอดภัย สามารถ ชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวงได้ที่น้ำตกแห่งนี้

น้ำตกพรหมโลก

ตำบลพรหมโลก อยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี ลานหินกว้างและสวยงาม น้ำตกมีประมาณ ๕๐ ชั้น เปิดให้ท่องเที่ยวได้ ๔ ชั้น คือ หนานวังน้ำวน หนาน วังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ อดุลยเดช (รัชกาลที่๙) และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสน้ำตก แห่งนี้ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” และ “ส.ก.” ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ ๑ (หนานวังน้ำวน)

อำเภอพิปูน อ่างเก็บน้ำกะทูน

ตำบลกะทูน เป็นหนึ่งในโครงการ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๔) ทรงเล็งเห็นถึง ความทุกข์ยากของชาวบ้าน ที่ประสบเหตุการณ์ อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น ใต้อ่างเก็บน้ำ คือ หมู่บ้านกะทูนในอดีต อ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์ของ ทะเลสาบและขุนเขาที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถปั่นจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำหรือล่องเรือชมหมู่บ้านใต้น้ำ

เขารามโรม

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้ รับขนานนามว่า ดินแดนแห่งพันธ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ จุดชมวิวมีความ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๙๖๖ เมตร สามารถ พบเฟิร์นมหาสดาเป็นเฟิร์นโบราณสมัยยุคไดโนเสาร์ ที่เป็นตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ บรรยากาศ บนยอดเขาเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเกิดเป็น ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดชมทะเลหมอกและ พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า นอกจากนี้ยังสามารถ มองเห็นทัศนียภาพของอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอ ทุ่งสง ยอดเขาเหมนและชายทะเลแหลมตะลุมพุก ได้อย่างชัดเจน

น้ำตกกะโรม

เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ ต้นน้ำ เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอด เขา ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น มีหนานหรือชั้น ๑๙ ชั้น แต่เปิดให้ท่องเที่ยว ๗ ชั้น คือ หนานทุเรียน หนาน ช่องไทร หนานไผ่ หนานน้ำราง หนานผึ้ง หนาน เตย และหนานดาดฟ้า ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้ เสด็จประทับทอดพระเนตรพื้นที่หนานดาดฟ้า และ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เมื่อครั้งทรงเสด็จประพาส หัวเมืองปักษ์ใต้ได้เสด็จมาทอดพระเนตรและทรง จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร ๒๕๖๐ ไว้ที่หน้าผา ตรงหนานดาดฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *