Spread the love

Loading

จังหวัดมุกดาหาร สถานที่ท่องเที่ยวน่าไป

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ตั้งอยู่บนถนนชยางกูร (มุกดาหาร-ดอนตาล) สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี หอแก้วมุกดาหารมีลักษณะ เป็นหอคอยสูง ส่วนฐานของหอคอยเป็นอาคารทรง เก้าเหลี่ยม ๒ ชั้น (ความหมายตรงกับรัชกาลที่ ๔) ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เมตร

ตลาดอินโดจีน

ตั้งอยู่บริเวณถนนสำราญชายโขง โดย เริ่มจากบริเวณหน้าวัดศรีมงคลใต้ ทอดยาวไปตลอด แนวริมแม่น้ำโขงกว่า ๑ กิโลเมตร เป็นตลาดขนาด ใหญ่ที่รวบรวมสินค้านานาชนิดจากในประเทศและ ต่างประเทศ (ลาว เวียดนาม จีน) สินค้าส่วนใหญ่ เป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ขนมของกิน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ รวมทั้งสินค้าของฝาก สินค้าโอท็อปของเมืองมุกดาหาร นอกจากนี้ ยังเป็น จุดถ่ายภาพที่ระลึกจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของ แม่น้ำโขง ณ บริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน มุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ ๒ ในเทศกาลวันออกพรรษาจะเป็นจุดชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีของเมืองมุกดาหาร สะหวันนะเขต ตลาดแห่งนี้เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วัดศรีมงคลใต้

ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามท่าเทียบเรือเทศบาลและ ด่านตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน ได้ รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด สามัญ เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๒๐ เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี ๒ เมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมือง มุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด

วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดเก่าแก่อายุเกือบ ๒๐๐ ปี ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขงใต้ ริมแม่น้ำโขง ใกล้ตลาด อินโดจีน ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่มี พุทธลักษณะที่งดงามขนาดใหญ่ ปางประทาน โปรดสัตว์ ด้านหน้าวิหารมีพระธาตุเจดีย์ ๒ องค์ มีรูปทรงและลักษณะลวดลายสวยงาม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๕๙ ของประเทศไทย มีเนื้อที่ ๔๘.๕ ตาราง กิโลเมตร หรือ ๓๐,๓๑๒.๕๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาล ลักษณะ ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขา น้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกันแบบลูกคลื่นและเป็นส่วน ปลายสุดของเทือกเขาภูพาน เทือกเขาเหล่านี้วางตัว ในลักษณะแนวเหนือ-ใต้ขนานและห่างจากชายฝั่ง แม่น้ำโขง ประมาณ ๔ กิโลเมตร ภายในอุทยาน ภูผาเทิบประกอบด้วยภูหมากยาง ภูมโน ภูโปร่ง ภูรัง ภูจอมนาง ภูหมากมี่ ภูผาเทิบ ภูนางหงส์ ภูถ้ำพระ ภูหลักเส และยอดเขาสูงสุดคือ ยอดภูจอมศรี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๑๗๐- ๔๒๐ เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่า เบญจพรรณ บริเวณลานหินหรือภูเขาหินและใน ช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอก งดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณ บริเวณหุบเขา มี ปรากฏการณ์และธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณเชิง เขาเป็นป่าไผ่ขึ้นสลับเป็นแนว บางบริเวณ เป็นหน้า ผาสูง และลานหินกว้าง มีหินรูปทรงแปลก ๆ มากมาย มีน้ำตกและน้ำซับตลอดปีและยังเป็นแหล่ง กำเนิด ของลําห้วยหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิงห์ ห้วยเรือ ห้วยมะเล ห้วยช้างชน เป็นต้น

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร- สะหวันนะเขต)

ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ไปทางทิศเหนือ ๗ กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ โขงเชื่อมต่อระหว่างเมืองมุกดาหาร กับเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางพัฒนา เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งเริ่มจากประเทศพม่า ผ่านไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนาม (East West Economic Corridor : EWEC) มีความยาวประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีพิธีเปิด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ามไปยังฝั่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถยื่นเรื่องติดต่อ ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือหากมีพาสปอร์ตอยู่ แล้ว สามารถยื่นหนังสือเดินทางตรวจลงตราและ ผ่านพิธีการเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร บริเวณเชิงสะพาน ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่ง มีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าโดยสารวันธรรมดา ๔๕ บาท วันเสาร์-อาทิตย์ ๕๐ บาท จาก แขวงสะหวันนะเขต จะมีเส้นทางหมายเลข ๙ เชื่อมต่อไปยังเวียดนามระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร

อำเภอนิคมคําสร้อย วัดภูด่านแต้ หรือ วัดพุทธโธธัมมะธะโร

ตั้ง อยู่ ที่ บ้านชัยมงคล ตำาบลโชคชัย ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔ ห่างจากตัว อำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ “หลวงพ่อ ธรรมจักร” มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนมีความ อ่อนช้อยสวยงาม นิ้วพระหัตถ์แสดงถึงธรรมที่ พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คืออริสัจ ๔ ด้านหน้ามีรูปปั้น พระอรหันต์ เบญจวัคคี ๕ องค์ สามารถมองเห็นได้ แต่ไกล บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ นอกจาก นั้นบริเวณทางเข้าด้านหน้ายังมีสระน้ำพญานาค และพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้งเจ็ดให้สักการบูชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๒๖๕ ๑๑๑๖, ๐ ๔๒๖๘ ๑๑๗๖ โทรสาร ๐ ๔๒๖๓ ๘๓๐๑

ภูผาแต้ม

เป็นหน้าผาประกอบด้วยรูปรอยฝ่ามือและ ภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐาน ว่าเป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีในถ้ำฝ่ามือแดงของ อุทยานแห่งชาติภูผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี หน้าผามีลักษณะคล้ายถ้ำเพราะหิน ไหลเลื่อนลงมามีความยาวประมาณ ๖๐ เมตร ภาพเหล่านี้ อยู่สูงจากพื้นถ้ำ ประมาณ ๓-๕ เมตร เป็นภาพมือและภาพสัญลักษณ์รวม ๙๘ ภาพ ซึ่งมี ลักษณะแตกต่าง อย่างน่าสนใจ ใช้เวลาเดินเที่ยวชม ประมาณ ๒ ชั่วโมง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือ วัดหลวงปู่จาม

วัดสังกัด ธรรมยุตตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ ๔ ตำบลคำชะอี (ริมทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๒ มุกดาหาร-กาฬสินธุ์) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็นหนึ่งในอาจาริยาจารย์ ที่ถือเคร่งในพระธรรมวินัย มั่นคงในพระปรมัตถ์ วิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินชีวิตในมรรคธรรม ท่าน มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ รวมอายุ ๑๐๔ ปี ภายในวัดมีส่วนจัดแสดงอัตถประวัติและ หลักธรรมคำสอนของท่าน ท่ามกลางบรรยากาศแมก ไม้ร่มรื่น นอกจากนั้นลักษณะเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่ง คือ เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่ บนฐานกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพื้น ถึงยอดเจดีย์ ๔๕ เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกของ พระองค์ อาทิ พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีพระพุทธรูปอีกจำนวนหนึ่ง ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี จะมีพิธี สรงน้ำ อย่างยิ่งใหญ่

อำเภอหว้านใหญ่ แก่งกะเบา

ตั้งอยู่ในตำบลป่งขาม เป็นแก่งหินกลาง ลำน้ำโขงขนาดใหญ่ ในฤดูแล้งน้ำลด จะเห็นเกาะ แก่งกลางน้ำ สามารถลงไปเดินเล่นสัมผัสหาดทราย ลัดเลาะไปบนแก่งหินที่ทอดตัวยาว บนฝั่งมีลานหิน กว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี หรือนั่งเล่นพักผ่อน ชมทิวทัศน์ริมฝั่งโขง อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ “หมูหันแก่งกะเบา” ซึ่งมีรสชาติอร่อยตามสูตร เด็ดของท้องถิ่น ซึ่งมีร้านอาหารที่ให้บริการอยู่บริเวณ ริมแก่งหลายร้าน แก่งกระเบาสามารถเที่ยวได้ตลอด ทั้งปี แต่ช่วงที่มีความสวยงามและเหมาะสำหรับการ ท่องเที่ยว คือช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพราะ เป็นช่วงน้ำลด น้ำในแม่น้ำโขงไม่เชี่ยวจนเกินไป สามารถลงเล่นน้ำได้

หาดมโนภิรมย์

ตั้งอยู่บ้านชะโนด ตำบลชะโนด เป็น ชายหาดที่ปรากฏขึ้นในฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ยื่นออกไปในแม่น้ำโขง ๒๐๐ เมตร จะเห็นหาด ทรายทอดยาวไปขนาบแม่น้ำโขง ๒-๓ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเดินเล่นสัมผัสหาดทรายชมทิวทัศน์สะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๒ ซึ่งมองเห็นได้ อย่างชัดเจน บริเวณหาดมีร้านจำหน่ายอาหารเครื่อง ดื่ม ซุ้มรับประทานอาหารกลางแม่น้ำโขงและบริการ เช่าห่วงยาง สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เรือบานานา โบ๊ท โซฟาโบ๊ท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการ จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์หาดมโนภิรมย์” อย่าง สนุกสนานครึกครื้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *